Service- og købsaftale samt generelle betingelser Vending Automater ApS

1. Serviceaftalens dækning

1.1. Serviceaftalen dækker teknikertid, kørsel samt reservedele, ved tilkald af Vending Automater ApS’s teknikere.
1.2. Serviceaftalen dækker ikke vandtilslutnings-, kalkfilter- og/eller strømproblemer, forbundet med driften af automaten.
1.3. Hvis der anvendes ingredienser, som ikke købt hos Vending Automater ApS og servicekald rekvireres med baggrund i forringelse af smagskvalitet eller driftsproblemer, forbeholder Vending Autometer ApS sig ret til, at fakturere forhold, der hidrører brug af ikke autoriserede ingredienser i automaterne.
1.4. Aftalen omfatter som udgangspunkt basisudstyret på automaten. Service på Kortsystemer og koldtvandsenhed er ikke indeholdt i aftalen og faktureres separat ved tilkald.
1.5. Funktionsfejl på grund af fejl ved installation, evt. telefonnet hvis GPRS moduler er installeret, vandskade, brand, tyveri, hærværk, lynnedslag, samt ukyndig behandling af automaten, er ikke dækket af aftalen. Endvidere forudsætter aftalen, at kunden selv udfører rengøring og almindelig vedligeholdelse, med mindre der er tegnet en driftsaftale.
1.6. Vending Automater ApS leverer et filter med ved opsætning af automat.
1.7. Der ydes hotline service indenfor normal arbejdstid

2. Ikrafttrædelsesdato og betaling

2.1. Aftalens ikrafttræden er dato for opstilling af automaterne  og er gældende i min. 60 mdr. Aftalen fornys herefter med 6 mdr. ad gangen, medmindre den opsiges af en af parterne, senest 3 mdr. før udgangen af en kontraktperiode.
2.2. Grundbeløbet faktureres årligt forud med den i kontrakten opgivne købspris.
2.3. Såfremt aftalen indeholder ingredienser, forbeholder Vending Automater ApS sig ret til at efterfakturere evt. merforbrug af ingredienser i forhold til aftalen.
2.4. Aftalen pristalsreguleres en gang årligt i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Dog min. 2%.

3. Fejl og mangler

3.1 I tilfælde af fejl og mangler ved de leverede serviceydelser, begrænses Vending Automater ApS’s ansvar sig til afhjælpning af disse fejl. Vending Automater ApS påtager sig intet ansvar for indirekte skader og følgeskader, herunder driftstab som følge heraf.

4. Superbruger

4.1. Kunden forpligtiger sig til at have minimum en superbruger uddannet, denne oplæres i forbindelse med installation af automaten. Superbrugeren kan foretage daglig rengøring samt afhjælpe almindelig vedligehold. Hvis Vending Automater ApS tilkaldes til service på rengøring og almindelig vedligehold, forbeholder Vending Automater ApS sig ret til at fakturere disse ydelser

5. Overdragelse

5.1. Vending Automater ApS har ret til at overdrage sine rettigheder og ansvarsområder jævnfør denne aftale.

6. Misligholdelse

6.1. Med mindre punkt 1.3 er indeholdt i serviceaftalen forbeholder Vending Automater ApS sig ret til at opsige serviceaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt der anvendes ingredienser som ikke er rekvireret gennem Vending Automater ApS.
6.2. Såfremt køber standser sine betalinger, træder i likvidation eller kommer under konkurs, pålægges boet inden 14 dage, at meddele Vending Automater ApS hvorvidt boet ønsker at indtræde i aftalen. Hvis ikke dette er tilfældet, anses aftalen som misligholdt og Vending Automater ApS forbeholder sig ret til at opsige aftalen uden varsel.
6.3. Kunden forpligter sig til at følge Boligministeriets og den lokale vandforsynings tilsyns lovkrav om montering af VA godkendt ventil ved installation af IK/ES kalkfilter. Der er et filter med i aftalen pr. år pr maskine. Skiftes dette filter mere end en gang sender der faktura på dette.

7. Priser

7.1. Alle priser er ekskl. moms
7.2. Alle fakturaer på ingredienser, pålægges miljøgebyr på kr. 75,00.
7.4. I driftsaftaler pålægges gebyr på kr. 15,00 pr. kg på levering af ingredienser under 30 kg, dog min. kr. 200,00. Leverancer på over 30 kg er fragtfri.
7.5. Kunden forpligter sig til at være klar til modtagelse efter nærmere aftale af leverance med Vending Automater ApS. Dette inkluderer plads til opstilling af automaterne, samt korrekt forberedt tilslutning af vand og strøm til automaterne, dette påhviler kunden fuldt ud. Hvis dette ikke er tilfældet forbeholder Vending Automater ApS sig ret til at efterfakturere for evt. efterfølgende omkostninger til kørsel og efterfølgende installering.
7.6. Fakturaer sendes elektronisk – fordres papirfakturaer pålignes gebyr på kr. 65,00 pr. faktura.

8.  Betalingsbetingelser

8.1. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra faktureringsdato. Ved betaling senere end 8 dage fra faktureringsdato er Vending Automater ApS berettiget til at opkræve morarenter på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato, indtil hele det forfaldne beløb er betalt.
8.2. Morarenter kan ændres uden varsel

9. Reklamationer

9.1 Reklamationer skal fremsættes straks ved fejlens konstatering og med angivelse af den for behandlingen nødvendige specifikation, dog senest 8 dage efter varens modtagelse. Vending Automater ApS erstatter det defekte materiale med andre varer af samme type og mængde. Ethvert krav derudover er Vending Automater ApS uvedkommende.
9.2 Vending Automater ApS forpligter sig til i 12 mdr. regnet fra leverancedato, at afhjælpe konstaterede mangler ved det leverede udstyr. Afhjælpningen omfatter alle dele, som måtte medgå til reparation eller udskiftning af udstyret i tilfælde hvor der er tale om fabrikationsfejl eller materialefejl. Den til afhjælpningen anvendte tid, til reparation og kørsel vil ikke være omfattet af Vending Automater ApS’s afhjælpning, men vil blive debiteret køber til gældende sats. Afhjælpningen vil kunne rekvireres af køber inden for Vending Automater ApS’s normale arbejdstid.
9.3. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen, kræve forholdsmæssig afslag eller nogen form for erstatning i tilfælde af mangler.

10. Produktansvar

10.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende Vending Automater ApS’s produktansvar.
10.2 Vending Automater ApS er kun ansvarlig for personskade hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Vending Automater ApS eller andre, som Vending Automater ApS har ansvar for.
10.3 Vending Automater ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens det leverede er i købers besiddelse. Vending Automater ApS er heller ikke ansvarlig for skade på de produkter der er fremstillet af køber, eller på produkter hvor disse indgår. I øvrigt er Vending Automater ApS ansvarlig for skade på tredjemands faste ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade.
10.4. Vending Automater ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
10.5. I den udstrækning Vending Automater ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at holde Vending Automater ApS skadesløs, i samme omfang som Vending Automater ApS´s ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.
10.6. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom.
10.7. Vending Automater ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.
10.8. Disse begrænsninger i Vending Automater ApS´s ansvar gælder ikke, hvis Vending Automater ApS har gjort sig ansvarlig i grov uagtsomhed.
10.9. Kunden forpligter sig til at følge Boligministeriets og den lokale vandforsynings tilsyns lovkrav om montering af VA godkendt ventil ved installation af IK/ES kalkfilter.

11. Flytning

11.1 Kunden må ikke, uden Vending Automater ApS’s skriftlige accept, flytte udstyret selv. Hvis udstyret skal flyttes, skal dette gøres af Vending Automater ApS eller en af Vending Automater ApS godkendt leverandør. Hvis der opstår problemer med udstyret i forbindelse med en uautoriseret flytning, forbeholder Vending Automater ApS sig ret til efterfakturere både for flytning, samt udbedring af evt. skader.

12. Værneting

12.1 Som værneting er aftalt sø- og handelsretten i København.

13. Fravigelser

13.1 Enhver tilladelse og enhver fravigelse efter denne kontrakts bestemmelser, skal bekræftes skriftligt fra Vending Automater ApS’s hovedkontor.